Πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Απρίλιο 2018.

Ότι θα προσλάβει, εργατικό/τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων ως κάτωθι:

15 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου τουλάχιστον.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 55ο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση [Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ, Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ (πρώτος δικαιούχος)].
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Πρόσφατο).
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
5. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Αρμόδιος Υπάλληλος Γεώργιος Γρίβας – Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2443 3 53213 – 2443 3 53212 ) εντός προθεσμίας επτά (07) ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από Τρίτη 03.04.2018 έως και Δευτέρα 09.04.2018.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dhmos-sofadon.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dhmos-sofadon-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Απρίλιο 2018. Ότι θα προσλάβει, εργατικό/τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων ως κάτωθι: 15 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ...

Σχολιάστε