Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων για τις ανάγκες καθαρισμού ενόψει της αντιπυρικής περιόδου αστικών δασών των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Α.Π,

Job Growth, Unemployment Rate Both Drop In September

εξαιτίας των πολλαπλών βροχοπτώσεων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

ΥΕ Εργάτες Πρασίνου (χορτοκόπτες)15 άτομα2 μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
  2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  3. Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν
  4. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 15 (εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας) και 16 του κώδικα δημοτικών υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
  5. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τον Ν.3584/07.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στην έδρα του Σ.Π.Α.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Νέα Πεντέλη) και στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα) καθώς και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.spap.com.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 22/04/2015 έως και 28/04/2015, και ώρες από 10:00-13:00.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για άλλες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Η γνωστοποίηση θα γίνει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213 2038 292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/hiring-1024x606.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/hiring-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων για τις ανάγκες καθαρισμού ενόψει της αντιπυρικής περιόδου αστικών δασών των Δήμων - Μελών του Σ.Π.Α.Π, εξαιτίας των πολλαπλών βροχοπτώσεων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. ΥΕ...

Σχολιάστε