Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Ασπροπύργου,

 dimarxeio-aspropirgou-1ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, από 18 έως 45 ετών).
2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης.
3.    Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.

5.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007
6.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Γραμματείας   του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 18, Ασπρόπυργος, (αρμόδιες για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Σκληρού Αναστασία και κ. Πλαβούκου Αιμιλία ) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων, ήτοι από 07-06-2015 μέχρι και την 13-06-2015.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/dimarxeio-aspropirgou-1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/dimarxeio-aspropirgou-1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Ασπροπύργου,  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, από 18 έως 45 ετών). 2.    Να έχουν την υγεία και...
Summary
Article Name
15 προσλήψεις στον Δήμο Ασπροπύργου

Σχολιάστε