Ο Δήμος θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ατομο για τον μήνα ΜΑΙΟ 2017, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων,

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
•    Αίτηση
•    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
•    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
•    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους ου ν. 3584/2007.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βέλου-Βόχας (Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20001, τηλ:2741360507, -504) στις αρμόδιες υπαλλήλους κ.κ. Ευαγγελία Κοπανά και Παναγιώτα Κακλίδου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ήτοι από 08-05-2017 έως 12-05-2017.
H παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Δήμο-Βέλου-Βόχας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Δήμο-Βέλου-Βόχας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προγράμματα
Ο Δήμος θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ'ατομο για τον μήνα ΜΑΙΟ 2017, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: •    Αίτηση •    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας •    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης •    Υπεύθυνη...

Σχολιάστε