Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Χαϊδαρίου, με έδρα το Χαϊδάρι,

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική Αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή διπλώματος όπου απαιτείται, καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά σύμφωνα με τον πίνακα Β (σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

3. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στον Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 30/11/2015 μέχρι και 04/12/2015.

Πληροφορίες στα τηλ. 2132047304-305-306-307 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ-300x299.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Χαϊδαρίου, με έδρα το Χαϊδάρι, Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική Αίτηση, επισυνάπτοντας: 1....

Σχολιάστε