Ανακοίνωση για την πλήρωση δέκα πέντε (15) θέσεων εργαζομένων ως καθαριστές – καθαρίστριες για τον χώρο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου εκ των οποίων ο ένας (1) εργαζόμενος(με εμπειρία) θα είναι υπεύθυνος για την επιστασία-οργάνωση του τομέα της καθαριότητας.

 Νοσοκομείου Λήμνου

Επίσης, απαιτείται εκ των δέκα πέντε (15) απασχολούμενων-καθαριστών-καθαριστριών οι δύο (2) να έχουν εμπειρία στον χειρισμό των περιστροφικών και πλυστικών μηχανών του Τομέα Καθαριότητας. ή της Διοίκησης του νομικού προσώπου σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

Α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 97 ως άνω, ως γενική προϋπόθεση για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου είναι η προηγούμενη απασχόληση του ενδιαφερόμενου ιδιώτη στον καθαρισμό του κτιρίου, στο οποίο αφορά το έργο της καθαριότητας. Στην διαδικασία συμμετέχουν ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες):

α) Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και υπηρεσιών καθαριότητας. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007.

β) Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του νομικού προσώπου:

i)  Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου
φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή

ii)  Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο εν λόγω κτίριο του εποπτευόμενου από το Υπουργείο μας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό α’ και β’ πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Β. Ειδικότερες προϋποθέσεις- Διαδικασία Για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου του άρθρου 97 ως άνω, απαιτείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που λαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και σε σημεία ανακοινώσεων του νομικού προσώπου. Σε αυτή θα αναφέρονται οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις για την σύναψη της σύμβασης, το περιεχόμενο της σύμβασης [αντικείμενο του έργου, χρονικό πλαίσιο παροχής έργου, αμοιβή κτλ., σύμφωνα με την παρ. Γ της παρούσας] και θα δίνεται εύλογη προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί Μακρόν Διαμένοντος κλπ.).
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο συγκεκριμένο κτίριο του νομικού προσώπου, ήτοι: α) βεβαίωση εργοδότη, εκ του οποίου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης, ή β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του ή γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007. Αυτή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται σε έντυπο αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.
(για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.

Τα δικαιολογητικά παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (κτίριο ή υπηρεσία),
Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε,
Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους,

iv)        Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.
Γ. Κόστος

Καθορίζεται σε μηνιαία βάση, χρηματική αντιπαροχή για κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος Εστίασης αντίστοιχης κατηγορίας στον ίδιο φορέα, κατά το ισχύον ενιαίο μισθολόγιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εν προκειμένω εφαρμογή για την διαμόρφωση της μηνιαίας αντιπαροχής έχει ο ν.4354/2015 (Α’176) και τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια στην διαμορφούμενη συμφωνηθείσα μηνιαία αμοιβή δεν περιλαμβάνονται και δεν παρακρατούνται οι εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες και υπολογίζονται ως ποσοστό (ανάλογα με το πακέτο κάλυψης) επιπλέον στο ανωτέρω ποσό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/1986, σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα, και να τα υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης πρέπει να συνυποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ. (www.limnoshospital.gr) και στον Πίνακα Ανακοινώσεων μέχρι και 2-6-2016

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της Αιτήσεως και της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986: α) στο Τμήμα Προσωπικού, β) στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.limnoshospital.gr) και συγκεκριμένα στο χώρο των «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ».

Η Πρόσκληση αυτή, το έντυπο της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986 να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήμνου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Νοσοκομείου-Λήμνου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Νοσοκομείου-Λήμνου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πλήρωση δέκα πέντε (15) θέσεων εργαζομένων ως καθαριστές - καθαρίστριες για τον χώρο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου εκ των οποίων ο ένας (1) εργαζόμενος(με εμπειρία) θα είναι υπεύθυνος για την επιστασία-οργάνωση του τομέα της καθαριότητας.   Επίσης, απαιτείται εκ των δέκα πέντε (15) απασχολούμενων-καθαριστών-καθαριστριών οι δύο (2) να έχουν...
Summary
Article Name
15 προσλήψεις στο Νοσοκομείου Λήμνου

Σχολιάστε