Την πρόσληψη 150 εποχικών υπαλλήλων σε πρεσβείες και προξενεία θα εκδώσει το υπουργείο Εξωτερικών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά τους μήνες έναρξης και αιχμής της τουριστικής περιόδου.

πρεσβείες

Με την τροπολογια που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Δημόσιο παρέχεται η εξουσιοδότηση, για την έκδοση κατ’ έτος Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με τις οποίες επιτρέπονται προσλήψεις επιτοπίως προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και οκτώ μηνών για την κάλυψη αποκλειστικά, εποχικών, επειγουσών ή έκτακτων αναγκών των διπλωματικών και προξενικών αρχών. Η δαπάνη για το σύνολο του προσλαμβανόμενου προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 150 χιλ. ευρώ περίπου μηνιαίως.

Λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., αλλά και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας (Πρεσβείες και Προξενεία) είναι απολύτως απαραίτητη και επείγουσα η ενίσχυση της στελέχωσης των τμημάτων θεωρήσεων διπλωματικών και προξενικών Αρχών, τουλάχιστον κατά τους μήνες έναρξης και αιχμής της τουριστικής περιόδου, η οποία ανάλογα με τη χώρα και τις συνθήκες ποικίλει από 6-9 μήνες.

Λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., αλλά και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας (Πρεσβείες και Προξενεία) είναι απολύτως απαραίτητη και επείγουσα η ενίσχυση της στελέχωσης των τμημάτων θεωρήσεων διπλωματικών και προξενικών Αρχών, τουλάχιστον κατά τους μήνες έναρξης και αιχμής της τουριστικής περιόδου, η οποία ανάλογα με τη χώρα και τις συνθήκες ποικίλει από 6-9 μήνες.

Για τη στελέχωση των αρχών, τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΞ. με την προτεινόμενη διάταξη, ώστε να καλυφθούν έως 150 θέσεις απασχόλησης με τρόπο ευέλικτο, αποτελεσματικό και επιπλέον οικονομικό. Οι θέσεις αφορούν απασχόληση επιτοπίως εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για διάστημα έως και 8 μηνών

Ο συνολικός αριθμός του εν λόγω εποχικού προσωπικού στο σύνολο των Προξενικών Αρχών ετησίως δεν υπερβαίνει τα 150 άτομα, οι δε συμβάσεις μπορεί να ανανεώνονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Με ίδιες ΚΥΑ, θα καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του εν λόγω προσωπικού.
Προσδιορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα των προσλαμβανομένων και η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων και επιλογής του προσωπικού.
Η δαπάνη για τις αμοιβές του προσλαμβανόμενου προσωπικού και τα έξοδα απόσπασης των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΞ., για την ενίσχυση των προαναφερόμενων Αρχών, καλύπτεται είτε από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΞ., είτε από πόρους ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται κατ’ έτος μετά από εισήγηση εκάστης οικείας προξενικής Αρχής, επιτρέπεται η πρόσληψη επιτοπίως προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάστημα έως και οκτώ μηνών, για την κάλυψη, αποκλειστικώς, εποχικών, επειγουσών ή και έκτακτων αναγκών των τμημάτων θεωρήσεων διπλωματικών και προξενικών Αρχών. Οι αποφάσεις αυτές δύνανται να συμπληρώνονται με νεότερες κοινές υπουργικές αποφάσεις εντός του ιδίου έτους, εφόσον παρίσταται ανάγκη. Οι συμβάσεις του ως άνω προσωπικού δεν επιτρέπεται να ανανεώνονται πριν από την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον τριών μηνών από τη λήξη τους. Το σύνολο του αριθμού του συμβάσεων επιτόπιου εποχικού προσωπικού στο σύνολο των προξενικών αρχών ετησίως δεν δύναται να ξεπεράσει τα 150 άτομα.

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει : α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή να διαμένουν στη χώρα όπου εδρεύει η οικεία Αρχή, β) να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλως να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γ) να γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, καθώς και την αγγλική ή τη γαλλική, κατά περίπτωση, δ) να διαθέτουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Η τυχόν γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν.

Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ εκτιμάται από τον προϊστάμενο της οικείας Αρχής βάσει προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας, γραπτής ή προφορικής.

Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι προσλαμβανόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία Αρχή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη συνδρομή στο πρόσωπο τους κωλύματος, λόγω καταδίκης για ως άνω εγκλήματα. Αν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά από τον προϊστάμενο της οικείας Αρχής.

Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζονται επίσης ο αριθμός των υπαλλήλων που θα προσληφθούν ανά Αρχή, τα τυχόν επιμέρους πρόσθετα προσόντα των προσλαμβανόμενων και κάθε άλλο σχετικό με την πρόσληψή τους στοιχείο.

Με τις ίδιες αποφάσεις, και μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας Αρχής, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του εν λόγω προσωπικού.

Ο προϊστάμενος της οικείας Αρχής εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του προσωπικού η οποία αναρτάται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τόσο στο διαδικτυακό τόπο, όσο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Αρχής. Η επιλογή του προσωπικού που θα προσληφθεί γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας Αρχής, ο οποίος καταρτίζει και υπογράφει την εργασιακή σύμβαση, κατόπιν εγκρίσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Summary
Article Name
150 προσλήψεις σε πρεσβείες - προξενεία
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/πρεσβείες.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/πρεσβείες-300x300.jpgpsaxnodouleiaΘέσεις Εξωτερικού
Την πρόσληψη 150 εποχικών υπαλλήλων σε πρεσβείες και προξενεία θα εκδώσει το υπουργείο Εξωτερικών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά τους μήνες έναρξης και αιχμής της τουριστικής περιόδου. Με την τροπολογια που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Δημόσιο παρέχεται η εξουσιοδότηση, για την έκδοση κατ' έτος Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ),...

Σχολιάστε