ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η ΚΑΙ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

 Βενιζέλειο νοσοκομείοΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι για τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του Πα.Γ.Ν.Η και Γ.Ν. «Βενιζέλειο» και που πληρούν την παρακάτω ουσιαστική προϋπόθεση:  Όσοι εργάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως στον καθαρισµό των κτιρίων των δύο Νοσοκοµείων µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση ή σύµβαση εργασίας, συναφθείσα είτε απευθείας µε τον φορέα, είτε µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

Θα επιλεγούν 156 συνολικά άτοµα, από τα οποία τα 103 θα παρέχουν το έργο των Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Πα.Γ.Ν.Η και τα 53 στο ΓΝ «Βενιζέλειο», ώστε να καλύπτονται όλα τα τµήµατα και οι εν γένει ανάγκες καθαριότητας του ΝΠ∆∆.

Ο προϋπολογισµός για την πρόσληψη των παραπάνω ατόµων ανέρχεται για µεν το Πα.Γ.Ν.Η στα 1.362.000 Ευρώ περίπου, για δε το Γ.Ν. «Βενιζέλειο» στις 790.000 Ευρώ περίπου.

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης έργου είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης µέχρι και την 31-12-2017.

Η επιλογή θα γίνει όπως ορίζεται από το νόµο, σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Ιδιώτες µε τη µεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (κτίριο ή υπηρεσία)
Ιδιώτες µε την µεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε
Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας τους
Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.

Summary
Article Name
156 πρόσληψεις στο Βενιζέλειο νοσοκομείο
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Βενιζέλειο-νοσοκομείο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Βενιζέλειο-νοσοκομείο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η ΚΑΙ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι για τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του Πα.Γ.Ν.Η και Γ.Ν. «Βενιζέλειο» και που πληρούν την παρακάτω ουσιαστική προϋπόθεση: ...

Σχολιάστε