Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών, συνολικά δεκαέξι (16) υδρονομέων άρδευσης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου

Δήμο Χερσονήσου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως και την Παρασκευή 14/08/2015, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιολογικός Μαλίων, Λούτρες, 70007 Μάλια, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κ. Ζερβάκη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 28970 32407).

Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία με ευθύνη του αποστολέα μέχρι την Παρασκευή 14/08/2015 και ώρα 14:00 και όχι να έχουν απλώς σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία αυτή.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα:

• Ο τόπος κατοικίας

• Η τυχόν προηγούμενη εμπειρία

Επίσης στην αίτηση πρέπει να επισυναφθούν:

• Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως,

• Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (από εργοδότη και ασφαλιστικό φορέα),

• Πιστοποιητικά Σπουδών (Απολυτήριο Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου),

• Φωτοτυπία Ταυτότητας.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Χερσονήσου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Χερσονήσου-300x286.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,ΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών, συνολικά δεκαέξι (16) υδρονομέων άρδευσης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο...

Σχολιάστε