Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας για τις εξής, κατ’ αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ

Οι ανάγκες της Κατασκήνωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας σε ειδικότητες και θέσεις Προσωπικού που θα προσληφθούν, είναι οι εξής:

1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. Ιατρός άτομο 1
Β. Νοσηλευτής/τρια άτομο 1

2 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. Παιδαγωγός άτομο 1
Β. Μάγειρας άτομο 1
Γ. Βοηθός Μάγειρα άτομο 1
Δ. Αποθηκάριος άτομο 1

3 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. Λαντζιέρες /ρηδες άτομα 3
Β. Τραπεζοκόμες άτομα 4
Γ. Ανειδίκευτοι Εργάτες/τριες άτομα 3

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ άτομα 16

Το Προσωπικό θα απασχοληθεί από 6/7/2019 έως και 3/9/2019.

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών εκτός των κατηγοριών 2Δ και 3Γ οι οποίοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 50 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4).

Γ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. ΙΑΤΡΟΣ: ΑΤΟΜΟ (1) από 06/07/2019 έως 03/9/2019

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχίο ιατρικής
• Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
• Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής
• Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα:
• Πτυχίο ιατρικής
• Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
• Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας
• Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα:
• Πτυχίο ιατρικής
• Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
• Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας
• Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

*Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου
πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
Κατοχή πτυχίου γνώσης Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ελληνική ιθαγένεια.

Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων ο/η ιατρός παραμένει στην κατασκήνωση σε 24ωρη βάση και του/της προσφέρεται διαμονή και σίτιση χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΑΤΟΜΟ (1) από 06/07/2019 έως 03/9/2019

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ΠΕ ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας (ΠΕ) και
• Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.
β) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ΤΕ ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας (ΤΕ) και
• Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μετά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

Εμπειρία τουλάχιστον μέσα στην τελευταία 3ετία.

Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων ο/η νοσηλευτής παραμένει στην κατασκήνωση σε 24ωρη βάση και του/της προσφέρεται διαμονή και σίτιση χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

2. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΑΤΟΜΟ (1) από 06/07/2019 έως 03/9/2019

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιµος τίτλος Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης Ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωµα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωµα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. ΜΑΓΕΙΡΑΣ: ΑΤΟΜΟ (1) από 06/07/2019 έως 03/9/2019

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή ΕΠΛ ή ΤΕΛ ή ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα:

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Εμπειρία τουλάχιστον την τελευταία 3ετία.

Γ. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ: ΑΤΟΜΟ (1) από 06/07/2019 έως 03/9/2019

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απόφοιτος κατώτερης Σχολής Μαγείρων ή ΤΕΣ Τουριστικών Επαγγελμάτων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα:

Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιο που έχει αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου, ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολή του Ν,Δ 580/1970, ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Εμπειρία τουλάχιστον την τελευταία 3ετία.

Δ. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ : ΑΤΟΜΟ (1) από 06/07/2019 έως 03/9/2019

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Τεχνολόγων Τροφίμων ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα:

Απόφοιτος ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή ΕΠΛ ή ΤΕΛ ή ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ειδικότητες διατροφολογίας ή τεχνολογίας τροφίμων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα:

Απολυτήριος τίτλος Δ.Ε. Προϋπηρεσία αποθηκάριου και γνώση στη διαχείριση τροφίμων η οποία αποδεικνύεται.

Εμπειρία τουλάχιστον την τελευταία 3ετία.

3. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. ΛΑΝΤΖΙΕΡΕΣ/ΗΔΕΣ:ΑΤΟΜΑ (3) από 06/07/2019 έως 03/9/2019

Απολυτήριος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Β. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΕΣ:ΑΤΟΜΑ (4) από 06/07/2019 έως 03/9/2019

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Γ. ΕΡΓΑΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ: ΑΤΟΜΑ (3) από 06/07/2019 έως 03/9/2019

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάση της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά ( Α,Β επικουρίας κ.ο.κ)

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανηλίκων τέκνων κ.ο.κ).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. Χρόνος Ανεργίας ΜΟΡΙΑ

α. Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας 200
β. Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες (12) , προστίθενται ανά μήνα ανεργίας 75

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Άνεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις τουλάχιστον (4) μήνες ανεργίας . Επίσης χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας .
Α Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος για κάθε τέκνο 50
Β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 50 για κάθε τέκνο
3. Αριθμός τέκνων τριτεκνης οικογένειας .
Α Για υποψήφιο που είναι τριτεκνος για κάθε τέκνο 40
Β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο τριτεκνης οικογένειας 40 για κάθε τέκνο

4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Α. Για καθένα από τα δυο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30
Β. Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50

5. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται, για κάθε τέκνο 50

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται, για κάθε τέκνο της οικογένειας 50

6. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την ανακοίνωση , μόνο για τις κατηγόριες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
Α. Για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 40

Β. Για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΔΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20

7. Εμπειρία. Μόνο στην περίπτωση που απαιτείται ως προσόν από την ανακοίνωση .

Ανά μήνα και μέχρι 36 μήνες εμπειρίας 7

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δυο ιδιοτήτων, αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης .
2) Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα, ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ,μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγνωστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ,μετά τη λήψη της άδειας
3) Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένου κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν η εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο του τίτλου σπουδών (παρ. 12 άρθρο 21 Ν 2190/1994 όπως ισχύει ) .
4) Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογενείας του (δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του).
5) Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
6) Στο προσωπικό που θα απασχοληθεί για τις ανάγκες της Κατασκήνωσης παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν διατροφής και διαμονής στους ιδίους και στα ανήλικα τέκνα τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 21 – 22 από Δευτέρα 01/07/2019, και ώρα 10.00 -14.00 π.μ. μέχρι Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 14.00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψήφιους των κατηγοριών ΠΕ , ΤΕ, και ΔΕ ).

3.Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

4.Πιστοποιητικο εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα).

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ), άπατη , εκβίαση , πλαστογραφία , απιστία δικηγόρου δωρωροδοκια ,καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθέριας η οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής , β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα η για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε , γ) ότι δεν έχουν , λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση δεν κατατεθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :
το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέαςσύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

7. Η ανεργία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο) η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα και πολυτέκνους.

9. Στους πολύτεκνους το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας ( Ν. 4316/2014- ΦΕΚ 270/Α/2014 ).

10. Για τις ειδικότητες Τραπεζοκόμες – Λατζιέρηδες – Αποθηκάριος – Μάγειρας – Βοηθοί Μαγείρου είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ΄ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/04-04-2012 (ΦΕΚ 1191/τ.Β΄/11-04-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.47829(ΦΕΚ 2161/τ.Β΄/2017).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/kataskinosi.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/kataskinosi-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας για τις εξής, κατ’ αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΘΕΣΕΙΣ Οι...

Σχολιάστε