Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.585/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΩΧ2ΜΩΗ9- 1ΥΒ), και το υπ’ αριθμ. πρωτ.2596/148560/24.09.2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑΕΞΙ (16) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και συγκεκριμένα για τις κάτωθι ειδικότητες:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 ( χορηγείται από την υπηρεσία)
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ΔΕΝ έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών: [όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)] (χορηγείται από την υπηρεσία)
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

6. Τους απαραίτητους τίτλους σπουδών.
7. Τις αντίστοιχες ανά ειδικότητα ανωτέρω άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων με τις αντίστοιχες άδειες οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
8. Για τους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες ή Συντηρητές : Άδεια άσκησης επαγγέλματος
εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ Ειδικότητας του π.δ.108/2013 ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων & επιγραφών Γ’ ειδικότητας του π.δ.
108/2013

Για τα επιμέρους τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα που πρέπει να προσκομίσουν, πληροφορίες θα δίνονται στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων (στο Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα (από 25/09/2018 μέχρι και 28/09/2018), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή

Θέσεις εργασίας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/δημοςΤρίκαλα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/δημοςΤρίκαλα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ' αριθμ.585/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΩΧ2ΜΩΗ9- 1ΥΒ), και το υπ' αριθμ. πρωτ.2596/148560/24.09.2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑΕΞΙ (16) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και συγκεκριμένα...

Σχολιάστε