Ανακοίνωση για την πρόσληψη δεκαέξι (16 ) καθηγητών στα Εργαστήρια Τέχνης του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την σύναψή τους, έως την λήξη του διδακτικού έτους 2015 – 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3812/2009 όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 6 του Ν.2527/1997, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Δήμο Αγίας Παρασκευής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Για την κατηγορία ΠΕ, ομώνυμος τίτλος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β Για την κατηγορία ΔΕ, ομώνυμος τίτλος τεχνικού-επαγγελματικού Λυκείου-Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής.
Γ. Για την κατηγορία ΤΕ, ομώνυμος τίτλος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος- Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής.
Δ. Για όλες τις κατηγορίες απαιτείται εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον ενός έτους.
Ε. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, θα προχωρήσουμε στην πρόσληψη υποψηφίων βάσει της αξιολόγησης.

Οι συμβάσεις είναι δυνατόν να παρατείνονται έως την συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη τους με απόφαση του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ έναντι του προβλεπόμενου αντιτίμου.
Το ωρομίσθιο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις των συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντίτιμο.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα ( ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ). Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Υπεύθυνη Δήλωση, που να δηλώνεται ο χρόνος εμπειρίας σε αντίστοιχη ειδικότητα, ο οποίος θα καλύπτεται από ασφαλιστικό φορέα. Η ανωτέρω βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, θα προσκομιστεί μόνο από τους επιτυχόντες, μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης.
6. Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν. 1599-1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα.

Η κατάταξη θα γίνει για όλες τις ειδικότητες, βάσει της εμπειρίας κατά τη φθίνουσα σειρά.
Η εντοπιότητα θα ληφθεί υπόψη.
Ο Οργανισμός οργανώνει κατά την κρίση του τα τμήματα και κατανέμει σε ανάλογους διδάσκοντες.

Οι αιτήσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους στα Γραφεία Διοίκησης του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (Οδός Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 15342, Αγ. Παρασκευή) από 02.12.2015 έως 11.12.2015 και ώρες 09.00 έως 15.00.

Οι αιτήσεις θα κριθούν κατόπιν κατάταξης βάσει προσόντων, από επιτροπή αξιολόγησης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον ΠΑΟΔΑΠ, στις επίσημες ιστοσελίδες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και του ΠΑΟΔΑΠ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προγράμματα,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη δεκαέξι (16 ) καθηγητών στα Εργαστήρια Τέχνης του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την σύναψή τους, έως την λήξη του διδακτικού έτους 2015 - 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3812/2009 όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ.14...

Σχολιάστε