Ο Δήμος Δοξάτου ύστερα από την υπ’ αριθ. 125/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων,

 Δημαρχείο-Δοξάτου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και τους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η διάρκεια της απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο μηνών στον Δήμο Δοξάτου δεν υπερβαίνει του δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου (Δ/νση: Κανάρη & Νεροφράκτη Τ.Κ.66031 Δοξάτο Δράμας , τηλ: 2521352421) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Ωραιόπουλος Ηλίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δοξάτου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δημαρχείο-Δοξάτου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δημαρχείο-Δοξάτου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος Δοξάτου ύστερα από την υπ' αριθ. 125/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων,   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή...
Summary
Article Name
17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δοξάτου

Σχολιάστε