Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του Δήμου Εορδαίας που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα

δημοτικο βαρβουτειο

και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα  προσόντα

 • 1 ∆Ε Καθηγητή Ανωτ.Θεωρητικών Μαθηµάτων
 • 1 ∆Ε Καθηγητή Υποχρεωτικών Μαθηµάτων
 • 4 ∆Ε Καθηγητές Πιάνου
 • 2 ∆Ε Καθηγητές Κιθάρας
 • 1 ΠΕ Καθηγητή Βιολιού
 • 1 ΠΕ Καθηγητή Βιολοντσέλου
 • 1 ΠΕ Καθηγητή Φλάουτου
 • 1 ΠΕ Καθηγητή Τροµπέτας
 • 1 ΠΕ Καθηγητή Κλαρινέτου
 • 1 ∆Ε Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής
 • 1 ∆Ε Καθηγητή Μουσικής Προπαιδείας
 • 1 ∆Ε Καθηγητή Μονωδίας
 • 1 ΠΕ Καθηγητή Ακορντεόν

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων τα ακόλουθα, νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά:

 1.  Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)
 2.  Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
 3.  Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
 4.  Σύντομο βιογραφικό
 5.  Προϋπηρεσία
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

• ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα και της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, (από 2/4/2015 έως και 11/04/2015) τις ώρες 10.00 έως 13:00.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των μεταξύ αυτών καταλληλότερων και η κατάταξη των επιλεγομένων κατά αξιολογική σειρά, θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης (Π.Δ 524/1980) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 76/2014 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ και της υπ’ αριθμ. 4945/345/5-2-15 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Εφόσον η τριμελής επιτροπή κρίνει αναγκαίο θα γίνει και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Κατά των ανωτέρων πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των πινάκων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/δημοτικο-βαρβουτειο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/δημοτικο-βαρβουτειο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του Δήμου Εορδαίας που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια...

Σχολιάστε