Ανακοίνωση για τη πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που εδρεύουν στο Δήμο Ερμιονίδας, για το σχολικό έτος 2017-2018,

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.  Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). 3 . Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.  Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία  με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

4.    Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο ως υπηρεσίες ΚΔΑΠ
5.    Βιογραφικό σημείωμα.
6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, εντός τριμήνου.
7.    Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.
8.    Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
9.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
10.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
1.    Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
2.    Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
3.    Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.
Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) ή στο γραφείο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας ή, σε περίπτωση που αδυνατούν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 -16:00) στο γραφείο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας στη διεύθυνση Μελίνα Μερκούρη 11 Κρανίδι – Τηλέφωνο 2754.360.030 και 2754.360.001, φαξ 2754-0-23667, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν δεν συνυποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αργολίδας ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιονίδας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) ή στο γραφείο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιούνται από τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού και διεξαγωγής συνεντεύξεων στο κτίριο που στεγάζεται το Δημαρχείο του Δήμου Ερμιονίδας σε ημερομηνία και ώρα που θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιονίδας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr).

Η διαδικασία της συνέντευξης θα μαγνητοφωνηθεί και κατά τη διάρκεια αυτής θα τηρηθεί πρακτικό από την υπάλληλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας κα. Αντωνοπούλου Ελένη.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Ερμιονίδας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Ερμιονίδας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που εδρεύουν στο Δήμο Ερμιονίδας, για το σχολικό έτος 2017-2018, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21...

Σχολιάστε