Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 31-7-2016, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2015-2016.

Νέας Σμύρνης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναγράφεται: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό µου είναι αληθή, β) είµαι άνεργος (εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος), γ) θα απασχοληθώ σε οποιοδήποτε αθλητικό πρόγραµµα του ∆ήµου Νέας Σµύρνης σύµφωνα µε το ωράριο που θα µου υποδειχθεί, δ) δεν τελώ υπό καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.
3. Αντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιµου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.
4. Αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί το τελευταίο 6ηµηνο)
6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας (µόνο για τους µόνιµους κάτοικους Νέας Σµύρνης)
7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος (εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος) – θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο µέχρι 5 ηµέρες πριν από την τελευταία δηµοσίευση.
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναφέρονται σε ωροµίσθια εργασία, δεν θα υπολογίζονται στην µοριοδότηση αν από αυτές δεν προκύπτει το µηνιαίο σύνολο ωρών απασχόλησης. Θα ληφθούν υπόψη µόνο προϋπηρεσίες σε «Προγράµµατα Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή µονογονεική οικογένεια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από τη ν επίσηµη ιστ οσελίδα του ∆ήµουΝέας Σµύρνης(www.neasmyrni.gr) και να υποβάλλουν αίτηση (µόνο αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, 4ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00 (τηλ. Επικοινωνίας: 213 2025803).
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 3-2-2016 μέχρι και Παρασκευή 12-2-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Νέας-Σμύρνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Νέας-Σμύρνης-300x276.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΠροκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 31-7-2016, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2015-2016. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία...

Σχολιάστε