Ανακοινώνεται η πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) εκ των οποίων α) οι δεκαπέντε (15) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα [τρείς (3) εξ αυτών αφορούν το 20% των θέσεων στις οποίες δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.] και β) οι δύο (2) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 31- 7- 2017, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2016 – 2017.

Δήμου Ζωγράφου

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναγράφεται: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό µου είναι αληθή, β) θα απασχοληθώ σε οποιοδήποτε αθλητικό πρόγραµµα του ∆ήµου Νέας Σµύρνης σύµφωνα µε το ωράριο που θα µου υποδειχθεί, γ) δεν τελώ υπό καταδίκη, υποδικία κ.λ.π. 3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα. 4. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί το τελευταίο 6µηνο) 6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας (µόνο για τους µόνιµους κάτοικους Νέας Σµύρνης) 7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος (εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος) – θα πρέπει να έχει εκδοθεί το νωρίτερο µέχρι 5 ηµέρες πριν από την τελευταία δηµοσίευση της Ανακοίνωσης. 8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης(µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά 3 προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναφέρονται σε ωροµίσθια εργασία, δεν θα υπολογίζονται στην µοριοδότηση αν από αυτές δεν προκύπτει το µηνιαίο σύνολο ωρών απασχόλησης. Θα ληφθούν υπόψη µόνο προϋπηρεσίες σε «Προγράµµατα Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από τη ν επίσηµη ιστ οσελίδα του ∆ήµου Νέας Σµύρ νης(www.neasmyrni.gr) και να υποβάλλουν αίτηση (µόνο αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, 4ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00 (τηλ. Επικοινωνίας: 213 2025803).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμου-Ζωγράφου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμου-Ζωγράφου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ανακοινώνεται η πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) εκ των οποίων α) οι δεκαπέντε (15) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα και β) οι δύο (2) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή,...

Σχολιάστε