Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης» ανακοινώνει τη πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. (Ι.Δ.Ο.Χ.) εκ των οποίων α) οι δεκαπέντε (15) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα [τρείς (3) εξ αυτών αφορούν το 20% των θέσεων στις οποίες δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.] και β) οι δύο (2) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 31- 7- 2019, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2018 – 2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναγράφεται: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό μου είναι αληθή, β) θα απασχοληθώ σε οποιοδήποτε αθλητικό πρόγραμμα του Δήμου Νέας Σμύρνης σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί, γ) δεν τελώ υπό καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί το τελευταίο 6μηνο).
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας (μόνο για τους μόνιμους κάτοικους Νέας Σμύρνης).
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος (εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος) – θα πρέπει να έχει εκδοθεί το νωρίτερο μέχρι 5 ημέρες πριν από την τελευταία δημοσίευση της Ανακοίνωσης.

8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναφέρονται σε ωρομίσθια εργασία, δεν θα υπολογίζονται στην μοριοδότηση αν από αυτές δεν προκύπτει το
μηνιαίο σύνολο ωρών απασχόλησης. Θα ληφθούν υπόψη μόνο προϋπηρεσίες σε
«Προγράμματα Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την με την υπ’αριθμ.
πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/17-6- 2016,(ΦΕΚ 1774/τ.Β/17-6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης (www.neasmyrni.gr ) και να υποβάλλουν αίτηση (μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης,
1ος όροφος, Ελευθερίου ΒενιΖέλου 16, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00 (τηλ. Επικοινωνίας: 213 2025970, 968, 969).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Νέας-Σμύρνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Νέας-Σμύρνης-300x276.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕιδική ενίσχυση,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης» ανακοινώνει τη πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. (Ι.Δ.Ο.Χ.) εκ των οποίων α) οι δεκαπέντε (15) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα και β) οι δύο (2) θα...

Σχολιάστε