Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» , ανακοινώνει ότι θα προβεί στη σύναψη συνολικά δέκα επτά (17) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου αμειβομένων αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλουν οι ωφελούμενοι , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων

dimarxeio-xalkidas

στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης , στην Δ.Ε. Ληλαντίων στην Δ.Ε. Ανθηδώνας και Δ.Ε. Αυλίδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ 83/2015 (ΑΔΑ: 6ΩΓΜΟΚΡΚ-Ο5Ζ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Μουσικοί διδάσκαλοι: πιάνου, κιθάρας, Ανώτερων Θεωρητικών, βιολιού, βιολοντσέλου, ηλεκτρικής κιθάρας, μπουζουκιού, Χορωδίας
Διδασκαλία χορών : κλασσικό μπαλέτο, κλασικό και σύγχρονο μπαλέτο, ισπανικού χορού φλαμέγκο, μοντέρνου χορού
Διδασκαλία Εικαστικών : Εικαστικός/ζωγράφος Διδασκαλία θεάτρου

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65.

Τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, η διάρκεια και ο αριθμός των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ανά ειδικότητα , αναφέρονται στην υπ’ αριθμ 83/2015 (ΑΔΑ: 6ΩΓΜΟΚΡΚ-Ο5Ζ ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
  5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας , Φαρμακίδου 15 , 2ος όροφος ,αρμόδια υπάλληλος κ. Σαλεμή (22213 51171) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΠΠΕΧ , δηλαδή έως την Κυριακή 15/11/2015 , αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-xalkidas.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-xalkidas-300x299.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας - Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» , ανακοινώνει ότι θα προβεί στη σύναψη συνολικά δέκα επτά (17) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου αμειβομένων αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλουν οι ωφελούμενοι , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που...

Σχολιάστε