Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα,

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 • Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Τυπικά Προσόντα Πρόσληψης:

Τα τυπικά πρόσληψης που απαιτούνται ανά θέση αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης. Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β’) Τ.Κ. 26110 Πάτρα, τηλ. 2613-613437, 2613¬613146) εντός τεσσάρων (04) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δηλ. έως και την 19/06/2015, επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ & ΔΟΥ και ο Α.Μ. Ι ΚΑ του υποψηφίου.
 2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (δίνεται από την Υπηρεσία)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας
 7. Αριθμό δελτίου ανεργίας (εφόσον υπάρχει)
 8. Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα της έδρας της Π.Δ.Ε. και ταυτόχρονα το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. (www.pde.gov.gr), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστημίου 254, Πάτρα) και στους αντίστοιχους πίνακες των Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλ/νίας (αντίστοιχα Διοικητήρια) και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Περιφέρεια-Δυτικής-Ελλάδος.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Περιφέρεια-Δυτικής-Ελλάδος-300x253.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, Γενικά Προσόντα Πρόσληψης: Οι υποψήφιοι πρέπει: Να έχουν ηλικία...

Σχολιάστε