Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με την διαδικασία του Π.Δ.524/80 και ειδικότερα:

ΚΛΑΣΙΚΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 3
ΝΤΡΑΜΣ 1
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ / ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 1
ΜΠΑΛΕΤΟΥ 2
ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ / Ι ΑΤΙΝ 1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΠΛΕΚΤΟΥ 1
ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 1
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 1
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ 1
ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ 1
ΖυΜΒΑ 1
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 18

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια.
2) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
3) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
4) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
5) Να μην είναι συνταξιούχοι.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης από 29/8/18 έως και 7/9/18 (από 09:00 π.μ μέχρι 13:00 μ.μ ) τα ακόλουθα επικυρωμένα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (η οποία θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το επιχείρηση)
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού

4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου
Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ / ΝΠΙΔ ή ΟΤΑ καθώς και το λόγο τον οποίο δεν βρίσκεται πλέον στην υπηρεσία.
Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
Ότι δεν παρεπέμφθη με τελεσίδικο βούλευμα τίνι των εν αρθ.22 του ΠΔ 611/77 εγκλημάτων έστω και αν δεν επακολούθησε δίκη λόγω παραγραφής ως και αν εκκρεμεί εναντίων του οποιαδήποτε κατηγορία για πλημμέλημα ή κακούργημα.

5) Πιστοποιητικά εμπειρίας ως εξής:
α) Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, σε ΟΤΑ α’και β’ βαθμου, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ.1 του αρθ.14 του ν.2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ.3 του αρθ.1 του ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου.

γ) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ένα απασχολείται σε πάνω από δύο εργοδότες.
Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς την διάρκεια της εμπειρίας.
Όταν εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή

Για την εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει:
1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας, δεν είναι υποχρεωτική κατά τη νομοθεσία αυτού.

3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
Σημ.: Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαΖί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.
Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύναται να τους συνυποβάλλουν.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από τρίτους εφ’ όσον διαθέτουν νόμιμη εξουσιοδότηση.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/Δήμο-Αχαρνών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/Δήμο-Αχαρνών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΠροκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με την διαδικασία του Π.Δ.524/80 και ειδικότερα: ΚΛΑΣΙΚΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 3 ΝΤΡΑΜΣ 1 ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ / ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 1 ΜΠΑΛΕΤΟΥ 2 ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ / Ι ΑΤΙΝ 1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ΠΛΕΚΤΟΥ 1 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 1 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 1 ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ 1 ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ 1 ΖυΜΒΑ 1 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 18 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ...

Σχολιάστε