Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.) Ν.Π.Ι.Δ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό (άνδρες -γυναίκες), για τις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα και την αντίστοιχη σύμβαση εργασίας.

Δήμο Νίκαιας Ρέντη

Τα άτομα που θα προσληφθούν, θα εργασθούν ως ωρομίσθιοι , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών.

Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Προσωπικό :

□ Οκτώ (8) Καθηγητές Μουσικής, στις εξής ειδικότητες :
– Ένας (1) Καθηγητής/τρια Κλασσικής και Ηλεκτρικής Κιθάρας (ΤΕ)
– Ένας (1) Καθηγητής/τρια Μονωδίας (ΠΕ)
– Ένας (1) Καθηγητής/τρια Πιάνου, Μουσικής Δωματίου, Συνοδείας (ΠΕ)
– Ένας (1) Καθηγητής/τρια Βιολιού, Βιόλας (ΠΕ)
– Ένας (1) Καθηγητής/τρια Κιθάρας, Μαντολίνου (ΤΕ )
– Ένας (1) Καθηγητής/τρια Κιθάρας, Ταμπουρά (ΤΕ)
– Ένας (1) Καθηγητής/τρια Πιάνου – Θεωρητικών Μουσικής (ΤΕ)
– Ένας (1) Καθηγητής/τρια Μουσικής Χορωδίας (ΤΕ)

□ Δύο (2) Καθηγητές Σκηνοθεσίας – θεατρολογίας (ΠΕ, ΤΕ)

Οι παρακάτω ειδικότητες θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικά τα εξής :
1. Αποδεδειγμένη Εμπειρία στην ειδικότητα τους (Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ασφαλιστικό Φορέα).
2. Σεμινάρια στην ειδικότητα.
3. Παρουσιάσεις Καλλιτεχνικού έργου.

□ Ένας (1) Δάσκαλος Κεραμικής / Αγγειοπλαστικής (Τεχνική-
Τροχός) (ΤΕ , ΔΕ)
□ Ένας (1) Καθηγητής Ζωγραφικής / Χαρακτικής – Επιμελητής / Υπεύθυνος Εργαστηρίου Χαρακτικής (ΠΕ, ΤΕ)
□ Ένας (1) Καθηγητής Μοντέρνου Χορού (ΤΕ, ΔΕ)
□ Ένας (1) Καθηγητής Εισαγωγή στο Χορό, Ζούμπα (ΤΕ , ΔΕ).

Προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος από μαθητές.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18. Ειδικά τυπικά προσόντα :
• Τίτλος Σπουδών συναφής με την ειδικότητα της Αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη.
• Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στην διδασκαλία της ειδικότητας της Αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη (απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση).
• Αποδεδειγμένη Καλλιτεχνική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Εμπειρία στον χώρο.
• Εντοπιότητα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 : (α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, (β) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα, (γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικό βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, (δ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

7. Ειδικά για τις ειδικότητες Καθηγητή /τρια Κιθάρας-Μαντολίνου και Κιθάρας-Ταμπουρά, απαιτείται Αποφοιτήριο Τίτλου Σπουδών για Μαντολίνο ή Ταμπουρά ή Βεβαίωση Σπουδών Έγχορδου Παραδοσιακού Οργάνου από Μουσικό Σχολείο.

8. Οι Υποψήφιοι που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν σε ακρόαση εκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει , τα πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς, συνεκτιμώντας την εκπαιδευτική παρουσία.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής και θα αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ . Κ. Ε. ΝΙ . Ρ. Ν . Π . Ι . Δ. και στο κατάστημα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολή των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους, θα ξεκινήσει την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στις τοπικές εφημερίδες ή την ανάρτηση της στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ . Κ. Ε . ΝΙ . Ρ. Ν . Π . Ι . Δ. και στο κατάστημα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, θα έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στην Γραμματεία της ΔΗ . Κ. Ε. ΝΙ . Ρ. Ν.Π.Ι.Δ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 -16:00).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Δήμο-Νίκαιας-Ρέντη.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Δήμο-Νίκαιας-Ρέντη-300x300.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.) Ν.Π.Ι.Δ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό (άνδρες -γυναίκες), για τις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα και την αντίστοιχη σύμβαση εργασίας. Τα άτομα που θα προσληφθούν, θα εργασθούν ως ωρομίσθιοι , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής...

Σχολιάστε