Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Κηφισιάς ,

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1.    Αίτηση
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως)
3.    Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)
4.    Τα κατά περίπτωση και ειδικότητα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποίησης της επάρκειας χειρισμού των οχημάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο μέρος Γ’ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας ανακοίνωσης
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στους χώρους ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος , Κεντρικό Δημαρχείο: Διονύσου & Μυρσίνης, κτίριο επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 3, και ΚΕΠ Κηφισιάς, συντασσομένων κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικών ανάρτησης, καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Διονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου ( δηλ. από : 5¬7-2017 μέχρι και : 11-7-2017) .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Εμμ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/02/δημος-κηφησια.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/02/δημος-κηφησια-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Κηφισιάς , ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα: 1.    Αίτηση 2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού...

Σχολιάστε