Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού,

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου, τον κωδικό της θέσης ενδιαφέροντος και αναλυτική απαρίθμηση όλων των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
4. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών
5. Βιογραφικό σημείωμα
6. Αποδεικτικά εξειδικευμένης προϋπηρεσίας
7. Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δράσεις για την ειδικότητα που απαιτείται
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
9. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου
10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
11. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι)

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, για τον χρονικό προσδιορισμό της οποίας θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, θα καταρτιστεί με βάση την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού προσωπικού της επιχείρησης:
Τα κριτήρια κατάταξης και η βαθμολογία αυτών, έχουν ως εξής:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η κα. Κουκουράκη Ελένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, Αγίου Γεωργίου 29, Τ.Κ. 19015, Νέα Παλάτια Ωρωπού. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ω., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 ημερών(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των πινάκων κατάταξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΔΗΜΟΣ-ΩΡΩΠΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΔΗΜΟΣ-ΩΡΩΠΟΥ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση με τα στοιχεία...

Σχολιάστε