Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου Ιλίου,

ΙΛΙΟΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και κατά άρθρο 12 παρ.22 του Ν.4071/12.
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τη θέση ΔΕ Υδραυλικών:
■ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

■ Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με προσόν διορισμού ομώνυμο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση των αδειών, υπηρεσίας, ότι οι ανωτέρω άδειες άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας ή απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση των ανωτέρω αδειών άσκησης επαγγέλματος.

■ Σε κάθε περίπτωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α’ τάξης, ειδικότητας 1ης.
■ Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο σε Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο αυτού θα ληφθεί υπόψιν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
■ Αίτηση συμμετοχής.
■ Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
■ Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως.
■ Σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα.
■ Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
■ Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος κατά άρθρο 12 παρ.22 του Ν.4071/12.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 2132030105, 2132030122 και 2132030126.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΙΛΙΟΝ.jpeghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΙΛΙΟΝ-300x300.jpegpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προγράμματα
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου Ιλίου, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την...

Σχολιάστε