Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα,

 PerifereiaDitikisElladas

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1.    Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3.    Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν την καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.    Απολυτήριος τίτλος σπουδών
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.    Φωτοτυπία ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Τ.Κ. 26441 Πάτρα, (τηλ. επικοινωνίας: 2613613690 & -50) εντός τριών (03) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ/ΠΔΕ, προσκομίζοντας με την συνημμένη αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/PerifereiaDitikisElladas.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/PerifereiaDitikisElladas-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα,   Γενικά Προσόντα Πρόσληψης: Οι υποψήφιοι πρέπει: 1.    Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2.  ...

Σχολιάστε