Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» ύστερα από την υπ’ αριθ. 76/2016 απόφαση του Δ.Σ. και την υπ’αριθ. 7198/29-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης(ΑΔΑ:6ΑΙ4ΟΠ1Υ-ΝΡ0) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο(2) ατόμων,

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1.    Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.

5.  Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  δεν  έχουν  κώλυμα  απασχόλησης  στο  Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού τηλ. 2333053217.
Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Ζαμπέτας Σταύρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ-1024x684.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» ύστερα από την υπ' αριθ. 76/2016 απόφαση του Δ.Σ. και την υπ'αριθ. 7198/29-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης(ΑΔΑ:6ΑΙ4ΟΠ1Υ-ΝΡ0) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο(2) ατόμων,   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ...

Σχολιάστε