Ανακοίνωση για την επανάληψη της διαδικασίας πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά :
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Επιπλέον :

> οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Χειριστή Μηχανήματος τύπου JCB ΔΕ θα πρέπει να καταθέσουν ως ειδικά προσόντα :
1. Οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με κάποιον από τους προαναφερόμενους τίτλους αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
2. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’- Τάξης Δ’ του Π.Δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β’ ειδικότητας 1ης του Π.Δ.113/2012.

> οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Τεχνίτη Υδραυλικού ΔΕ θα πρέπει να καταθέσουν ως ειδικά προσόντα :
1. Οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και ενώ σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με κάποιον από τους προαναφερόμενους τίτλους αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α’ τάξης και ειδικότητας 1ης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, ενώ ανάρτηση της να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53122, 53130), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 17/8/2015 και λήγει την 21/8/2015. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΒΟΛΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΒΟΛΟΥ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την επανάληψη της διαδικασίας πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών : Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά : 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι...

Σχολιάστε