Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

 Δήμος Διστόμου ΑράχωβαςΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων και τα ακόλουθα:

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. -Τίτλο σπουδών -Άδεια Ναυαγοσώστη
-Φωτοαντίγραφο   Κάρτας   Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εφ’όσον είναι εγγεγραμμένοι στον
Ο.Α.Ε.Δ.)
-Εμπειρία
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι « πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 και ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους» και ότι « το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 14 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζομένου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών”.
– Α.Φ.Μ. , Α.Μ. Ι.Κ.Α, Α.Μ.Κ.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, 10ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 320 05 ΔΙΣΤΟΜΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, υπόψιν των κ.κ. Καρβούνη Μορφίας Μπαντούνα Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: 22673 50105 και 22673 50106) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι μέχρι και 1-07-2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/Δήμος-Διστόμου-Αράχωβας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/Δήμος-Διστόμου-Αράχωβας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει...
Summary
Article Name
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας

Σχολιάστε