Ο Δήμος Δοξάτου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με στους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν στους αιτήσεις στους από την 9/06/2015 έως την 15/06/2015 στο Γραφείο Δ/ντη Διοικητικών Υπηρεσιών (κος Φελεκίδης Λάζαρος), στους ώρες 07:00π.μ. – 15:00μ.μ.

Δημαρχείο-Δοξάτου

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

 • Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου (ή προέδρου κοινότητος) περί στους εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία στους γεννήσεως.
 • Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ στους αιτήσεως στους διορισμό (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού
 • Πιστοποιητικό Εισαγγελίας Πρωτοδικών ότι δεν διώκεστε ως φυγόπονος ή φυγόδικος
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελείτε υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί στους συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων στους εκλογής. Υποχρεούται στους ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.

Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Εκλογή υδρονομικών οργάνων Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Καθήκοντα Υδρονομέων

 • Η επιτήρηση στους κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως
 • Η επιμέλεια στους καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση στους ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι στους, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς στους.
 • Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια στους καλής συντήρησής στους.
 • Ο έλεγχος στους εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
 • Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
 • Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή στους.
 • Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δοξάτου (Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου)

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών ,καθημερινά από 07:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ. Διεύθυνση Κανάρη και Νεροφράκτη Τηλέφωνο 2521351418 Αρμόδιος κος Φελεκίδης Λάζαρος Αντίγραφο στους πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δημαρχείο-Δοξάτου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δημαρχείο-Δοξάτου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Δοξάτου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με στους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν στους αιτήσεις στους από την 9/06/2015 έως την 15/06/2015 στο Γραφείο Δ/ντη Διοικητικών Υπηρεσιών (κος Φελεκίδης Λάζαρος), στους ώρες 07:00π.μ. - 15:00μ.μ. Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται: Πιστοποιητικό του οικείου...

Σχολιάστε