Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ»,

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία και το διαδίκτυο).
2.    Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου σπουδών.
3.    Πιστοποιητικό του Δήμου ότι είναι εγγεγραμμένος/η στο δημοτολόγιο.
4.    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
5.    Δελτίο ανεργίας ( ώστε να προκύπτουν οι μήνες ανεργίας).
6.    Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας, Βουνοπλαγιά, υπόψιν της κας Αγγέλη Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 26513-65903). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα, 03-7-2017. Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στον ιστότοπο του Δήμου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/ΖΙΤΣΑ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/ΖΙΤΣΑ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ», Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.    Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία και το διαδίκτυο). 2.    Επικυρωμένο αντίγραφο...

Σχολιάστε