Απόφαση Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Ανάπλαση οικισμού Πολυρρήνιας του Δήμου Κισάμου» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΕΣΠΑ 2007-2013.

dimos-kissamou

1 ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
1 Ειδικευμένος Εργάτης ΥΕ

Η απασχόληση του εν λόγω προσωπικού σε εργασίες άσχετες με εκείνες για τις οποίες προσλαμβάνεται απαγορεύεται. Η εργασία θα είναι πενθήμερη με καθημερινό ωράριο 8 ώρες, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως.
Γ. Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις με κωδικό αριθμό της ΣΑΕΠ 0028 με την οποία έχει εγκριθεί το έργο 2013ΕΠ000280129 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Δ. Τόπος εργασίας ορίζεται η Πολυρρήνια Κισάμου.
Ε. Μετά την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος απασχόλησης το προσωπικό απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία χωρίς αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση.
ΣΤ. Σε περίπτωση αποχώρησης προσληφθέντος πριν τη λήξη της απασχόλησης προσλαμβάνεται ο επόμενος, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimos-kissamou.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimos-kissamou-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Απόφαση Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Ανάπλαση οικισμού Πολυρρήνιας του Δήμου Κισάμου» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΕΣΠΑ 2007-2013. 1 ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 1 Ειδικευμένος Εργάτης ΥΕ Η απασχόληση του εν λόγω...

Σχολιάστε