Ο Δήµος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης δύο (2) µηνών του Τµήµατος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήµου Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής.

ναυαγοσωστες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, τ.κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ναυαγοσωστες.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ναυαγοσωστες-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προγράμματα,Προκήρυξη
Ο Δήµος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης δύο (2) µηνών του Τµήµατος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήµου Νέας Ιωνίας...
Summary
Article Name
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ν. Ιωνίας

Σχολιάστε