Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του 5ου Θερινού ΚΔΑΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο (2) μήνες,

Προσλήψεις ναυαγοσωστών

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την εμπειρία τους

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών

2. Να έχουν την Υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας αυτού από την αρμόδια Διεύθυνση
  3. Φωτοαντίγραφο Άδειας Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή, σε ισχύ.
  4. Υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία επιλέγονται.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009, με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  7.  Βεβαιώσεις απόδειξης Εμπειρίας (εφόσον υπάρχει)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δ. Πατρέων» (Γούναρη 76 τηλ: 2610-390.975) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ιωάννα Μαγκαφά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Προσλήψεις-ναυαγοσωστών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Προσλήψεις-ναυαγοσωστών-300x244.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του 5ου Θερινού ΚΔΑΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο (2) μήνες, Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την εμπειρία τους 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών 2. Να έχουν...

Σχολιάστε