Ανακοίνωση για την πρόθεση του Δήμου Πύλης να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη («Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων» με κωδικό ένταξης 371417. «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης -Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός αρδευτικών γεωτρήσεων τα α Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» με κωδικό ένταξης 373944,

 Δήμος Πύλης

Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου» με κωδικό ένταξης 385703, Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» με κωδικό ένταξης 953731, «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» με κωδικό ένταξης 185348, «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης» με κωδικό ένταξης 185350)

Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•    Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
•    Άδεια άσκησης επαγγέλματος
•    Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ
•    Να είναι Έλληνας Πολίτης
•    Να έχει ηλικία από 18 έως 65 ετών
•    Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας
•    Να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,κ.λ.π.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
•    Αίτηση
•    Βιογραφικό σημείωμα
•    Φ/ο τίτλων σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος
•    φ/ο αστυνομικής ταυτότητας
•    Αποδεδειγμένη εμπειρία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ 1940 αρ.1 42032 ΠΥΛΗ (γραφείο πρωτοκόλλου)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13/4/2016 έως και 19/4/2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Πύλης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Πύλης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόθεση του Δήμου Πύλης να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη («Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου - Γόμφων» με κωδικό ένταξης 371417. «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης -Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός αρδευτικών γεωτρήσεων τα α Τ.Δ....
Summary
Article Name
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύλης

Σχολιάστε