Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Επιμελητών Β΄ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ωνάσειο

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ως κύρια ειδικότητα, την ειδικότητα της Καρδιολογίας. Απαραίτητα Προσόντα: (α) Τίτλος Εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας, (β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας, (γ) Εμπειρία στο χειρισμό πληροφοριακών συστημάτων. Η προϋπηρεσία σε Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ ή/και η πείρα σε καρδιολογικά ή/και καρδιοχειρουργικά περιστατικά και μεταμοσχεύσεις καρδιάς σε αναγνωρισμένα Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά :

1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα

2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας

3. Αντίγραφα: – του πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού, – άλλων τίτλων σπουδών, – του τίτλου ειδικότητας, εξειδίκευσης, της άδειας άσκησης επαγγέλματος, της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, – της αστυνομικής ταυτότητας, – βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας.

4. Κατάλογο όλων των δημοσιεύσεων – ανακοινώσεων και γενικών δραστηριοτήτων του υποψηφίου (εις τετραπλούν)

5. Ανάτυπα μόνο των πλήρων εργασιών των υποψηφίων που έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά διεθνούς κύρους με κριτές

6. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

8. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε USB stick ή CD), αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 13:00, έως την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν, στην ίδια προθεσμία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mn@ocsc.gr. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
2 θέσεις ιατρών στο Ωνάσειο
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Ωνάσειο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Ωνάσειο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΑγορά Εργασίας,Προσλήψεις
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Επιμελητών Β΄ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ως κύρια ειδικότητα, την ειδικότητα της Καρδιολογίας. Απαραίτητα Προσόντα: (α) Τίτλος...

Σχολιάστε