Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία και πλήρη απασχόληση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

 ΕΟΦ

1.    Το αντικείμενο της απασχόλησης των Δικηγόρων που θα προσληφθούν συνίσταται στην παράσταση και εκπροσώπηση του ΕΟΦ ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στην παράσταση ενώπιον των Ελληνικών αρχών και των οργάνων και επιμέρους Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επεξεργασία και σύνταξη σχεδίων νομοθετημάτων και νομικών κειμένων, στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΟΦ. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται, κατά κανόνα, στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΟΦ, Λ. Μεσογείων αρ. 284, Χολαργός και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων

2.    Οι όροι της αμοιβής και υπηρεσιακής εξέλιξης, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, του Ν. 4354/2015 και τις εκάστοτε ισχύουσες εν γένει διατάξεις για τους έμμισθους δικηγόρους των ν.π.δ.δ. και του φορέα, θα υπόκειται δε στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού του φορέα.

3.    Οι υποψήφιοι Δικηγόροι πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

β) Να έχουν εξειδίκευση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στη φαρμακευτική νομοθεσία. Η εξειδίκευση θα αποδεικνύεται μόνο με την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου Ελληνικού ή Αλλοδαπού ΑΕΙ, ενώ παράλληλα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη απασχόληση με το αντικείμενο μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και να έχουν γνώση του Δημοσίου Δικαίου και της Διοικητικής Δικονομίας.
γ) Να έχουν ενεργή Δικηγορική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την εγγραφή τους στο Δικηγορικό Σύλλογο, αποδεικνυόμενη από δικόγραφα και δικαστικές αποφάσεις με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο και ηλικία κάτω των σαράντα (40) ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί κατά το έτος 1975 και μετά.

δ) Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση να συντάσσουν νομικά κείμενα στη γλώσσα αυτή. Η γνώση και δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
ε) Να έχουν πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και ιδιαίτερα γνώση πρόσβασης σε λογισμικά τραπεζών Νομικής Πληροφορικής. στ) Ειδικά για τους άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’αυτές, εκτός αν η απαλλαγή τους εχώρησε για λόγους υγείας και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

ζ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.

η) Να μην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’υποτροπή  συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής θ) Να μην έχουν παραπεμφθεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της περίπτωσης η), έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. ι) Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. κ) Να μην έχουν, εντός της τελευταίας πενταετίας, απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασής τους για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, Χολαργός), σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης, ενυπόγραφη αίτηση υποψηφιότητας για τις ανωτέρω προκηρυσσόμενες θέσεις, συνοδευόμενη από :
Ι. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΙΙ. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γνώσης ξένων γλωσσών. Ειδικά για την επάρκεια των ξένων γλωσσών ορίζεται ότι δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας με τους γενικώς αναγνωριζόμενους τίτλους, εφόσον οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. Είναι αυτονόητο ότι: α) οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου επιπέδου της ξένης γλώσσας και β) η άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση της γλώσσας αυτής αν δεν συνοδεύεται από τον τίτλο σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η εν λόγω άδεια.

ΙΙΙ. Περίληψη της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής, μέχρι δύο σελίδες, στην ελληνική γλώσσα και αυτούσιο αντίγραφό της.
IV.    Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους κατάρτισης και δραστηριότητας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.). Η προσωπικότητα των υποψηφίων, η γενικότερη επιστημονική και επαγγελματική τους δράση (συνέδρια, σεμινάρια κλπ.) πρέπει να αποδεικνύεται με τα σχετικά έγγραφα.
V.    Πρόσφατο πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ασκήσει δικηγορία για πέντε (5) συνεχή έτη από την εγγραφή τους και ότι δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά, καθώς και ότι δεν έχουν άλλη έμμισθη θέση.
VI.    Δικόγραφα και αποφάσεις που αποδεικνύουν την πραγματική άσκηση δικηγορίας κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, με έμφαση στο διοικητικό δίκαιο.
VII. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (για τους άνδρες). VIII. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1589/1986 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «… δεν έχω καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στα σημεία η) έως και κ) της παρ. 3 της παρούσας», ή, σε αντίθετη περίπτωση «.έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις.. » (αναφέρονται όλες, ανεξαρτήτως του εάν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση). IX. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση, κατά την έννοια του άρθρου 42 του «Κώδικα Δικηγόρων». Οι Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να είναι υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. Χ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΧΙ. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μεταφρασμένα και νομίμως επικυρωμένα κατά την κείμενη νομοθεσία, εφόσον προέρχονται από την αλλοδαπή.

5.    Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά με απόδειξη, στην ανωτέρω αναγραφόμενη Δ/νση («Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων», Λ. Μεσογείων αρ. 284, Χολαργός, Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού), εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη “Αίτηση συμμετοχής για την Πλήρωση δύο θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων”. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει, όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

6.    Η επιλογή γίνεται γίνει από πενταμελή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208), που συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και αποτελείται από :
α) Έναν Δικαστικό Αντιπρόσωπο Α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του ως Πρόεδρο.
β) Τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ως μέλη.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ως μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

7. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων, για τις ανάγκες του ΕΟΦ, καθορίζονται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

-Εξειδίκευση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στη φαρμακευτική νομοθεσία,
καθώς και στο Διοικητικό Δίκαιο    20
-Επιστημονική κατάρτιση    15
-Επαγγελματική επάρκεια    15
-Προσωπικότητα    15
-Γνώση ξένων γλωσσών (επιπέδου Proficiency)    15
-Επαγγελματική πείρα (έτη άσκησης δικηγορίας)    10
-Οικογενειακή κατάσταση    5
-Πρόβλεψη εξέλιξης    5

Η Επιτροπή, μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Ο ΕΟΦ, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής, θα προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και θα γνωστοποιήσει στον ΔΣΑ την ανάληψη της υπηρεσίας ενός 15 ημερών.
8.    Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την προκήρυξη αυτή δε θα ληφθούν υπόψη.
9.    Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί, με επιμέλεια του ΕΟΦ:
α) στον δικαστικό αντιπρόσωπο α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Αθήνα) β) στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
οι οποίοι πρέπει να επιμεληθούν για την τοιχοκόλληση της στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αντίστοιχα, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού.

10.    Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΕΟΦ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΕΟΦ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία και πλήρη απασχόληση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.   1.    Το αντικείμενο της απασχόλησης των Δικηγόρων που θα προσληφθούν συνίσταται στην παράσταση και εκπροσώπηση του ΕΟΦ ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στην παράσταση ενώπιον των Ελληνικών αρχών...
Summary
Article Name
2 προσλήψεις δικηγόρων στον ΕΟΦ

Σχολιάστε