Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο -2- ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ταφής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων

δημος θεσσαλονικης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από τις 16-1-2015 μέχρι και τις 25-1-2015, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ 54640, Θεσσαλονίκη , Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κας Βλαχιώτη Βασιλικής ).

Σημειώνεται ότι , το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317116.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/δημος-θεσσαλονικης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/δημος-θεσσαλονικης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προγράμματα
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο -2- ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ταφής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ3 και να την υποβάλουν, είτε...

Σχολιάστε