Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών, με την ειδικότητα ΔΕ- Οδηγός Βυτίου ανακοίνωσε η ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΕΥΑ ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Ματαπά 3, Τ.Κ.: 572 00, Λαγκαδάς, απευθύνοντας την στην Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. «υπόψιν κ. Πασχαλίδη Απόστολου, τηλ. επικοινωνίας: 2394023230». Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΔΕΥΑ-ΔΕΥΑ-ΛΑΓΚΑΔΑ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΔΕΥΑ-ΔΕΥΑ-ΛΑΓΚΑΔΑ-300x297.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,ΟΤΑ,Προκήρυξη
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών, με την ειδικότητα ΔΕ- Οδηγός Βυτίου ανακοίνωσε η ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε...

Σχολιάστε