Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού δύο (02) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών αρμοδιότητας Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

Δήμο Λευκάδας

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. – Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. – Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. – Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας Διοικητήριο μέσα σε επτά (07) ημέρες (ημερολογιακές) από την υπογραφή της παρούσης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον υποχρεωτικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά ήτοι:
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι:

α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (προσόντα και κωλύματα διορισμού) β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού των άθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 και γ) δεν έχουν κώλυμα οκτάμηνου, αναφέροντας τους φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάσθηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες) Η παρούσα να αναρτηθεί: 1) στους πίνακες ανακοινώσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Λευκάδας με πρακτικό ανάρτησης που θα υπογραφεί από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν ακόμη υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 2) στην Δυάγεια και 3) στις ιστοσελίδες της Π.Ι.Ν. και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων είναι η κ. Ελένη Κατσούλα (τηλ. Επικοινωνίας 2645360714)

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λευκάδας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λευκάδας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού δύο (02) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών αρμοδιότητας Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία...

Σχολιάστε