Ο ΑΣΠ Σύρου της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών αναγκών

ΔΕΗ-ΑΣΠ-2

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση να υποβά¬λουν μέχρι 24/02/2016 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Σύρου, Περιοχή Mάννα, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους .
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:
1. Εντοπιότητα.
2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).
4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΔΕΗ-ΑΣΠ-2.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΔΕΗ-ΑΣΠ-2-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΗ,ΔΕΚΟ,Εποχιακής απασχόλησης
Ο ΑΣΠ Σύρου της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών αναγκών Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση να υποβά¬λουν μέχρι 24/02/2016 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Σύρου, Περιοχή...

Σχολιάστε