Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο [2] ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, [3μηνης διάρκειας] για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ηλείας

 πυργοςΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
•    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.
•    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως επιλογής τους.
•    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση], με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
•    Να είναι άνεργοι.

2.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•    Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
•    Φωτοαντίγραφο άδειας Ναυαγοσώστη.
•    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
•    Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. [εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ.]
•    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
•    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι: α. έχει τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
β. δεν υφίσταται στο πρόσωπό του το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, γ. είναι άνεργος και
δ. τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής του.
•    Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ

3.    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα [10] ημερών, από τη δημοσιοποίηση της παρούσας Ανακοίνωσης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/πυργος.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/πυργος-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Ηλείας  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ •    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών. •    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους...
Summary
Article Name
2 προσλήψεις στο Δήμο Ανδρίτσαινας

Σχολιάστε