Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Ναυπλιέων κατά τη περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, συνολικό αριθμό δύο (2) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

nayplio_dimarxeio

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα..
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία

9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεϊκή οικογένεια
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Όπου απαιτείται).
10. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
• (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.
Ότι γνωρίζει και μπορεί να διδάξει το σύνολο των αντικειμένων ορθοσωμική, βάρη, μυϊκή ενδυνάμωση, στίβο και αθλοπαιδεία (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:

Τυπικά προσόντα:
•Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3) •Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master:0,5 μονάδες -διδακτορικό : 1 μονάδα ) επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.
• Εμπειρία: (Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες .Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ.μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120
•Πολυτεκνία ( βαθμολογείται με 2 μονάδες)
• Ανήλικα τέκνα (0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο) .
• Μονογονεική οικογένεια : (0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του . Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
• Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα
• Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των ΑΕΙ λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών , ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.)
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη :(ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα , η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα) σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο.

ΕΠΙΛΟΓΗ -ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ. αριθ. 71/2015 και 151/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ, και στο Δημαρχείο Ναυπλίου . Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού , Τουρισμού και Περιβάλλοντος Ναυπλίου (Δ/νση : Λεοφ. Ναυπλίου – Νέας Κίου 1 (κολυμβητήριο) , 1ος όροφος, γραφεία Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ., τηλ 27520 99085), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την 8.1.2016 και για δέκα (10) ημέρες έως την 18.1.2016. Η παρούσα δημοσιεύεται σε εφημερίδες του Ναυπλίου, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. και του Δημαρχείου Ναυπλιέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/nayplio_dimarxeio.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/nayplio_dimarxeio-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Ναυπλιέων κατά τη περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, συνολικό αριθμό δύο (2) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι...

Σχολιάστε