Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο(2) μηνών, συνολικά δυο(2) ατόμων

Δήμο Ορχομενού

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1 Οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2.Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.

Α.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας .
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα μήνες από την υποβολή της αίτησής του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ 1 του Ν.2190/94.

Β.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ,οδός 28Ης Οκτωβρίου 50,και ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού ,αρμόδια Κα Κρυσταλλία Φορτάτου από την 24-2-2016 μέχρι και την 28-2-2016 . Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261351106.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Δήμο-Ορχομενού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Δήμο-Ορχομενού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο(2) μηνών, συνολικά δυο(2) ατόμων ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 2.Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται. Α.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι...

Σχολιάστε