Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Δήμου Πύλου - Νέστορος

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών [Π.Δ. 23/2000].
  2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.

Η ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πύλου-Νέστορος στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, την απαιτούμενη άδεια, επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ίδια ημέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο στο τηλέφωνο 2723-3-60259, 2723-3-60210 [ Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Δ. Αρβανίτης, Α. Σκόκου].

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμου-Πύλου-Νέστορος.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμου-Πύλου-Νέστορος-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πύλου - Νέστορος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών . Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους...

Σχολιάστε