Ανακοίνωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με το παρακάτω αντικείμενο διάρκειας, έξι (6) μηνών από την έναρξη αυτών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής για αμφότερες τις συμβάσεις τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €), συμπεριλαμβανομένων σε αυτών όλων των νόμιμων κρατήσεων και κάθε είδους φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις.

Δρυμό Αίνου

 Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας.
•    Επαγγελματική εμπειρία σε Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών τουλάχιστον 16 μηνών μη ασκούσης επιρροής της έννομου σχέσης στα πλαίσια της οποίας αποκτήθηκε η εμπειρία.
•    Η συνδρομή των ως άνω προσόντων αποδεικνύεται μόνον με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα επισυναφθούν στην αίτηση.

Πρόσθετα προσόντα:
•    Επαγγελματική εμπειρία εκτέλεσης αντιστοίχου έργου έστω και υπό τη μορφή της παροχής εξηρτημένης εργασίας αποδεικνυόμενη με σχετική βεβαίωση του εργοδότη.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται στις επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων (στις ως άνω νόμιμες κρατήσεις ρητά ορίζεται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβληθούν είτε αυτές βαρύνουν τον εργοδότη είτε τον ανάδοχο, φόροι, τέλη και κάθε είδους επιβάρυνση ακόμη και εάν εκ του νόμου βαρύνει τον εργοδότη).

Β. Αντικείμενο της δεύτερης σύμβασης έργου :
Αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί με τη σχετική σύμβαση είναι η διενέργεια ειδικών/θεματικών ξεναγήσεων για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου με βάση το πρόγραμμα που θα εκπονηθεί από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Επιμελητής- Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής ή Συνοδός Βουνού ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
•    Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
•    Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας.
•    Επαγγελματική εμπειρία σε Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών τουλάχιστον 16 μηνών.

Η συνδρομή των ως άνω προσόντων αποδεικνύεται μόνον με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα επισυναφθούν στην αίτηση.

Πρόσθετα προσόντα:
•    Επαγγελματική εμπειρία εκτέλεσης αντιστοίχου έργου έστω και υπό τη μορφή της παροχής εξηρτημένης εργασίας αποδεικνυόμενη με σχετική βεβαίωση του εργοδότη.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται στις επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων (στις ως άνω νόμιμες κρατήσεις ρητά ορίζεται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβληθούν είτε αυτές βαρύνουν τον εργοδότη είτε τον ανάδοχο, φόροι, τέλη και κάθε είδους επιβάρυνση ακόμη και εάν εκ του νόμου βαρύνει τον εργοδότη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά σημειώνοντας τη θέση για την οποία αιτούνται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη, 12.05.2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και συγκεκριμένα:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπ’ όψιν κ. Μιχαήλ Ξανθάκη.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα παραλαμβάνεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχεται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
Δε θα ληφθούν υπόψη φάκελοι που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι φάκελοι θα επιστρέφονται.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Δρυμό-Αίνου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Δρυμό-Αίνου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ανακοίνωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με το παρακάτω αντικείμενο διάρκειας, έξι (6) μηνών από την έναρξη αυτών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής για αμφότερες τις συμβάσεις τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €), συμπεριλαμβανομένων σε αυτών όλων...
Summary
Article Name
2 προσλήψεις στο Δρυμό Αίνου

Σχολιάστε