Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου

Λινοπεραμάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι , σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ.3 του Κεφαλαίου ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/ΔΕΗ, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία στην οποία να δηλώνουν είτε:
=> Ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της.
=> Ότι έχουν απασχοληθεί και συγκεκριμένα: ι) την εταιρεία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), ιι) τη σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία και ιιι) και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης.
4. Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί στη θέση με κωδικό 201 θα απασχοληθεί στον Τομέα Συντήρησης, σε εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα σε συντηρήσεις και επισκευές βλαβών του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ΑΗΣ, συμπεριλαμβανομένων καθαρισμών ηλεκτρικών πεδίων με τον εξοπλισμό τους, κινητήρων και πάσης φύσεως τμημάτων του εξοπλισμού, σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους.

5. Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί στη θέση με κωδικό 202 θα απασχοληθεί στα συστήματα Αυτοματισμών και Οργάνων ελέγχου του Σταθμού, σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και ειδικότερα με συντηρήσεις και επισκευές βλαβών, συμπεριλαμβανόμενων των αναγκαίων καθαρισμών τμημάτων ή και ολόκληρου του αντίστοιχου εξοπλισμού, σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους.

6. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν στη θέση με κωδικό 203 θα απασχοληθούν στον Τομέα Λειτουργίας, στη λειτουργία μονάδων σε θέση εναλλασσόμενης φυλακής (βάρδια).
7. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν στη θέση με κωδικό 204 θα απασχοληθούν στον Τομέα Συντήρησης, σε εργασίες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα σε συντηρήσεις και επισκευές βλαβών, συμπεριλαμβανόμενων των αναγκαίων καθαρισμών τμημάτων του εξοπλισμού ή και ολόκληρων μονάδων του ΑΗΣ σε στεγασμένους ή και υπαίθριους χώρους.
8. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν στη θέση με κωδικό 205 θα απασχοληθούν στον Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ, σε εργασίες συγκολλήσεων (ηλεκτροσυγκολλήσεων ή οξυγονοκολλήσεων), συμπεριλαμβανόμενων των εργασιών εφαρμοστών, προετοιμασίας των προς συγκόλληση τμημάτων και των αναγκαίων καθαρισμών προ και μετά των εργασιών, καθώς και του χώρου εργασίας.
9. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν στη θέση με κωδικό 206 θα απασχοληθούν με εναλλασσόμενη φυλακή (βάρδια) σε εργασίες στο σύστημα κατεργασίας νερού και στο σύστημα κατεργασίας υγρών αποβλήτων.
10. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν στις θέσεις με κωδικούς 207 και 208 θα απασχοληθούν στην ομάδα υποστήριξης συντήρησης του Τομέα Συντήρησης.
11. Όσοι προσληφθούν στη θέση με κωδικό 209 θα απασχοληθούν σε βοηθητικές εργασίες συντήρησης και καθαρισμού μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε όλους τους χώρους του Σταθμού (στεγασμένους και υπαίθριους).
12. Όσοι προσληφθούν με Εγγραφή στο Βιβλίο Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ή με Βεβαίωση Αναγγελίας του Π.Δ. 115/12 θα συμμετέχουν στις παραπάνω εργασίες υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση κατάλληλου αδειούχου που έχει το ως προς τούτο δικαίωμα.
13. Για τους υποψηφίους της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), η
υποβολή τίτλων σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτουμένων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «21.05.2015», επισημαίνεται τροποποίηση που αφορά στην ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΕΗ Ή ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε:
α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Λινοπεράματα Ροδιάς, Τ.Κ.71500 Δήμος Μαλεβιζίου υπόψη κυρίας Μπακαλάκου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 – 376 378).
β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ.71110 Ηράκλειο Κρήτης
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων Εποχικό• δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικό.

Υποβολή Αιτήσεων από 05.03.2016 έως 15.03.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
20 θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Λινοπεραμάτων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Λινοπεραμάτων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΔΕΗ,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και...

Σχολιάστε