Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών

dhmos sofadon

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
3.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4.    Τίτλος-πιστοποιητικό σπουδών.
5.    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
6.    Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2443353213-2443353212) εντός προθεσμίας επτά (07) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από Πέμπτη 06.10.2016 έως και Τετάρτη 12.10.2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dhmos-sofadon.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dhmos-sofadon-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.    Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ). 2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας. 3.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 4.  ...

Σχολιάστε