Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ύστερα από την υπ’ αριθ. 174/2015 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό – τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέ-ντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ (20) ατόμων για την περίοδο από 15-8-2015 έως 14-9-2015 (μήνα),

Δήμο Δέλτα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αδείας (όπου απαιτείται)
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) ή κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Α. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες
6. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της α-σφάλισης
7. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι πραγματο-ποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας
8. Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτίο παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικός τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας
Β. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
6. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της αφά-λισης
7. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία πρέπει να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του Δημοσίου τομέα μπορούν , εναλλακτικά , αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου τομέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας- Σίνδος τηλ: 2313300503, 541 αντίστοιχα) και αρμόδιοι για την πα-ραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Τοπάλογλου Βασιλική και κ. Τσιφλικλή Σοφία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00’ π.μ. έως 13:00’ μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προ-θεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσε-ων του Δήμου, ήτοι μέχρι και την Tετάρτη 5/8/2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δέλτα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δέλτα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ύστερα από την υπ’ αριθ. 174/2015 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό - τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέ-ντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ (20) ατόμων για την περίοδο από 15-8-2015 έως 14-9-2015 (μήνα), ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή...

Σχολιάστε