Ο Δήμος ΔΩΔΩΝΗΣ Νομού Ιωαννίνων ύστερα από την υπ’ αριθ. 75/2016 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση προς τον Δήμο Δωδώνης.
2.    Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3.    Κυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτήριου τίτλου
4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα
5.    Υπεύθυνη δήλωση ότι τα δικαιολογητικά είναι αληθή
6.    Αποδεικτικό κατοχής ΑΜΚΑ
7.    Αποδεικτικό κατοχής ΑΦΜ
8.    Αποδεικτικό κατοχής Αριθμού Μητρώου Ι.Κ.Α
9.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
10.    Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δωδώνης (Δ/νση: Αγία Κυριακή, τηλ:2654360139 ) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπόμπολη Αλεξάνδρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων εργασίμων ημερών (4) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Δωδώνης, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 08 Απριλίου 2016.

Η παρούσα αναρτάται στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων .

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος ΔΩΔΩΝΗΣ Νομού Ιωαννίνων ύστερα από την υπ' αριθ. 75/2016 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να...
Summary
Article Name
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δωδώνης

Σχολιάστε